allmänna försäljningsvillkor

 1. TILLÄMPNING
  Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för alla beställningar som görs hos oss. Kunden anses acceptera dem genom att helt enkelt lägga sin beställning. Dessa villkor har företräde framför alla köpares villkor.
 2. ERBJUDANDEN OCH PRISER
  Kommunikation av priser räknas som information. De binder vårt företag först efter skriftlig bekräftelse. Synpunkter på våra bekräftelser måste vara oss tillhanda inom åtta dagar för att kunna beaktas. Utskick av prover och meddelanden är att betrakta som information och ger endast en ungefärlig beskrivning av våra produkter. Vi frånsäger oss allt ansvar för den händelse våra produkter skulle visa sig olämpliga för visst av köparen eller dennes kunder avsett ändamål. Under alla omständigheter överstiger vårt ansvar inte våra leverantörers ansvar.
 3. LEVERANSVILLKOR
  Leveransvillkor tillhandahålls som information och beställningar skickas i tur och ordning. Även om vårt företag åtar sig att leverera inom en viss period kan denna leverans avbrytas inte bara av force majeure utan också av allvarliga svårigheter inom eller utanför företaget. Vi förbehåller oss rätten att avbryta leveransen under den tid som dessa svårigheter varar eller till och med att avstå från leveransen utan att vara skyldiga att betala någon ersättning i detta avseende.
 4. SPEDITION – TRANSPORT
  Försändelsen kan fraktioneras enligt vårt företags val. Accept och riskövergång sker vid avgång från vår anläggning, transport sker på köparens bekostnad och risk.
 5. FAKTURERING
  Priser i utländsk valuta ska bestämmas enligt växelkursen den dag då varan ställs till förfogande. Varje förändring av denna paritet skall ge upphov till en proportionell justering. Eventuella höjningar av importtullar, transportkostnader, skatter och liknande mellan försäljningsdagen och leveransdagen skall bäras av köparen.
 6. BETALNING
  Om inte annat avtalats skriftligen ska våra fakturor betalas kontant i Drongen, netto och utan avdrag. Att dra och/eller acceptera växlar innebär inte att skulden förnyas och utgör inte en avvikelse från försäljningsvillkoren. På belopp som inte betalas på förfallodagen utgår automatiskt och utan föregående meddelande ränta med 8% p.a. Vid utebliven betalning på förfallodagen förbehåller vi oss rätten att höja fakturabeloppet med 15% med ett minimum på 100 euro. Vid utebliven betalning på förfallodagen för en enskild faktura förfaller alla övriga fakturor, även de som ännu inte förfallit, till omedelbar betalning. Denna händelse ger oss också rätt att avbryta eller upphöra med fullgörandet av våra skyldigheter utan att vara skyldiga att betala någon ersättning för detta.
 7. KLAUSUL OM ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
  Varorna förblir vår egendom tills full betalning av priset har erlagts. Alla risker bärs av köparen. Utbetalda förskott förblir vår egendom som kompensation för eventuella förluster vid återförsäljning.
 8. GARANTIER OCH REKLAMATIONER
  Köparen är skyldig att vid mottagandet kontrollera varan med avseende på identitet och kapacitet. Inget klagomål kommer att accepteras om inte inspektionen har utförts. För att vara kvalificerad måste reklamation om fel meddelas oss inom fem dagar efter leverans. Ingen garanti lämnas för dolda fel. Ingen garanti lämnas: a) för synliga fel när varan har bearbetats eller behandlats. b) för dolda fel om angivna bruksanvisningar inte har följts eller om varan inte har behandlats på ett förnuftigt sätt. Våra skyldigheter är alltid begränsade till att ersätta eller reparera de levererade varorna kostnadsfritt utan ytterligare ersättning. Eventuella skador eller defekter kommer endast att accepteras efter en protest vid tidpunkten för mottagandet. Garantin på poolarbetet och konstruktionen är ogiltig om arbetet utförs av tredje part (förnyelser, reparationer etc…).
 9. FÖRPACKNING
  Om säljaren ställer förpackningsmaterial till förfogande för leverans mot deposition, gäller våra förpackningsvillkor. En kopia av dessa villkor kan erhållas från säljaren. Garantin upphör att gälla om emballaget inte återlämnas till säljaren inom 2 månader.
 10. SKADESTÅND
  Om köpet hävs på köparens bekostnad ska köparen vara skyldig oss en ersättning som schablonmässigt fastställs till 20 % av försäljningssumman eller den hävda delen därav, med förbehåll för att denna ersättning ska läggas till på grundval av den faktiska och styrkta skada som lidits och de kostnader som vi har haft till följd av hävningen.
 11. JURISDIKTION – LAG
  I händelse av tvist är det endast domstolarna i distriktet Oudenaarde Gent som har behörighet att pröva tvisten.
 12. TILLSTÅND
  Vårt företag förutsätter att köparen är juridiskt i ordning med alla nödvändiga tillstånd för att få sälja de varor som erbjuds av oss. Om så inte är fallet är säljaren inte ansvarig för eventuella tvister och returer kommer därför inte att accepteras.
 13. TVISTER
  Behörig handelsdomstol: RPR GENT, filial i Gent